obrazek

NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000054

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY: 12.727.415,- Kč

POSKYTNUTÁ DOTACE: 10.480.427,- Kč

POSKYTOVATEL DOTACE: Ministerstvo Dopravy ČR prostřednictvím OP Doprava

Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nechalo zpracovat analýzu dopravní nehodovosti v intravilánu (tzn. zastavěná plocha obce) města Liberec za období posledních pěti let (31. 10. 2011–31. 10. 2016). Základním podkladem pro analýzu byly statistiky dopravních nehod v souvislosti s meteorologickými podmínkami vedené Policií České republiky a údaje zajištěné Českým hydrometeorologickým ústavem. Provedená analýza zmapovala lokality města se zvýšenou nehodovostí a na základě toho byl navržen systém vhodný k dispozici a výškovému rozložení města, který sleduje meteorologické situace.

PROJEKT MÁ ZA CÍL ZVÝŠIT BEZPEČNOST A OMEZI KRIZOVÉ SITUACE V DOPRAVĚ MĚSTA LIBERCE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM METEOROLOGICKÝCH JEVŮ, KTERÉ ZAPŘÍČIŇUJÍDOPRAVNÍ NEHODY.

  zvýšit informovanost řidičů o výskytu meteorologických jevů v reálném čase,

  zvýšit bezpečnost a omezit krizové situace v dopravě,

  snížit počet nehod s různě závažnými následky,

  zajistit schopnost monitorovat a vyhodnocovat dopravně-provozní data v reálném čase, odhadnout další vývoj a stanovovat odpovídající opatření.